Syariah melarang perkara haram dan aktiviti tidak bermoral dalam Kewangan Islam | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 9 July 2024

SYARIAH MELARANG PERKARA HARAM DAN AKTIVITI TIDAK BERMORAL DALAM KEWANGAN ISLAM

 

 

DALAM konteks kewangan Islam, ketidakpatuhan Syariah merujuk kepada sebarang aktiviti, transaksi, atau amalan yang melanggar prinsip undang-undang Islam yang dikenali sebagai Syariah dan ia hendaklah dilaksana secara bermoral dan beretika.

 

Aktiviti tidak dibenarkan (haram) adalah aktiviti yang secara jelas dilarang oleh Syariah. Riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan atau kekaburan dalam kontrak) dan maysir (judi) adalah antara perkara yang diharamkan.

 

Pelaburan dalam perniagaan yang terlibat dalam produk atau perkhidmatan haram seperti bunga/kadar faedah, kesamaran perjanjian dan perjudian tidak dibenarkan.

 

Di luar larangan khusus, kewangan Islam menekankan tingkah laku beretika dan keadilan sosial. Oleh itu, aktiviti tidak beretika dan tidak bermoral juga tidak dibenarkan berurusan dalam kewangan Islam.

 

Antara aktiviti yang dianggap tidak beretika atau tidak bermoral, termasuk amalan yang mengeksploitasi orang lain atau melibatkan layanan yang tidak adil di mana akhirnya ia membawa kepada kemudaratan atau ketidakadilan.

 

Aktiviti sebegini juga bercanggah dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kejujuran. Dalam kewangan Islam, memastikan pematuhan Syariah adalah penting untuk mengekalkan integriti dan asas etika urus niaga dan pelaburan kewangan.

 

Ini biasanya diawasi oleh lembaga Syariah dan ulama yang menyemak dan mengesahkan bahawa produk dan amalan kewangan sejajar dengan prinsip Islam.

 

 

iktisad

 

 

Undang-undang Islam melarang aktiviti dan transaksi haram ini  berdasarkan prinsip teras dan nilai etika yang diperoleh daripada al-Quran dan Hadis.

 

Inilah sebab mengapa setiap perkara yang tidak dibenarkan dianggap tidak boleh diterima:

 

Riba dilihat sebagai eksploitatif dan tidak adil

Ia mencipta kekayaan tanpa sebarang usaha atau risiko, membawa kepada ketidaksamaan dan ketidakadilan sosial. Sebaliknya, Islam menggalakkan perkongsian risiko dan transaksi yang adil. Al-Quran mengecam riba kerana ia membawa kepada penumpuan kekayaan di tangan segelintir orang, yang bercanggah dengan prinsip Islam pengagihan kekayaan yang saksama.

 

Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau kekaburan (gharar) yang berlebihan boleh membawa kepada pertikaian dan ketidakadilan.

Islam menggalakkan kejelasan dan ketelusan dalam urusan perniagaan bagi memastikan semua pihak mempunyai pemahaman yang saksama tentang terma tersebut. Gharar dilarang Islam untuk mencegah eksploitasi dan memastikan kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi kewangan.

 

Perjudian (maysir) pula melibatkan seseorang memperoleh kekayaan secara kebetulan dan bukannya kerja yang produktif, yang membawa kepada masalah sosial dan ekonomi.

 

Ia menggalakkan mentaliti cepat kaya dan boleh menyebabkan ketagihan dan kemusnahan kewangan. Islam menekankan memperoleh kekayaan melalui cara yang sah dan produktif serta tidak menggalakkan aktiviti spekulatif dan berisiko tinggi yang boleh memudaratkan individu dan masyarakat.

 

Selain itu, melabur dalam perniagaan yang berurusan dengan produk atau perkhidmatan haram (yang dilarang) (seperti arak, khinzir, perjudian, pornografi) dianggap menyokong aktiviti yang berbahaya kepada individu dan masyarakat.

Islam menggalakkan gaya hidup sihat dan bermoral, dan menyokong perniagaan haram bercanggah dengan nilai kesucian, kesihatan dan tingkah laku beretika.

 

 

iktisad

 

 

Bagi penulis, laranan-larangan ini bertujuan untuk memastikan keadilan, keadilan dan tingkah laku beretika dalam aktiviti ekonomi, sejajar dengan matlamat Syariah yang lebih luas untuk menggalakkan kebajikan sosial, mencegah kemudaratan, dan mengekalkan piawaian moral dan etika dalam semua aspek kehidupan.

 

Syariah juga menekankan prinsip-prinsip etika dan moral yang membudayakan tingkah laku individu dan masyarakat. Aktiviti tidak bermoral dan tidak beretika dianggap tidak boleh diterima dalam undang-undang Islam termasuk manusia seluruh dunia.

 

Islam mempromosi keadilan dan kesaksamaan untuk menepati maqasid syariah. Undang-undang Islam bertujuan memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam semua urusan.

 

Aktiviti yang bersifat eksploitatif atau tidak adil, seperti penipuan, penipuan, atau eksploitasi orang lain, adalah dilarang kerana ia melanggar prinsip kesaksamaan dan keadilan.

 

Al-Quran dan Hadis jelas menekankan kepentingan keadilan (adl) dan keadilan (ihsan) dalam semua aspek kehidupan. Perbuatan yang menjejaskan prinsip ini dianggap tidak beretika.

 

Pencegahan Kemudaratan (Darar) penting. Syariah mencegah kemudaratan kepada individu dan masyarakat termasuk aktiviti yang menyebabkan kecederaan fizikal, psikologi atau sosial dianggap tidak bermoral dan tidak beretika. Prinsip mencegah kemudaratan ini adalah asas dalam perundangan Islam. Sebarang tindakan yang membawa kepada bahaya atau kecederaan kepada orang lain adalah dilarang.

 

Salah satu sifat sebenar orang yang beriman dengan Allah adalah sifat kejujuran dan ketelusan. Sifat ini penting dalam membina kepercayaan dan integriti dalam perhubungan dan urus niaga. Aktiviti yang melibatkan penipuan, pembohongan, atau penyembunyian maklumat adalah tidak boleh diterima.

 

Al-Quran berulang kali menekankan kepentingan kebenaran (sidq) dan mengutuk ketidakjujuran dan penipuan. Amanah (amanah) adalah nilai teras dalam Islam.

 

Menjaga maruah dan hak asasi manusia dipandang tinggi oleh Islam. Sebarang aktiviti yang merendahkan, mengeksploitasi atau melanggar hak orang lain dianggap tidak bermoral dan tidak beretika. Al-Quran dan Hadis menekankan kesucian hidup dan maruah manusia. Amalan yang melanggar hak dan maruah manusia adalah dilarang.

 

Islam menggalakkan sifat tanggungjawab sosial dan kebajikan dan melarang aktiviti yang merosakkan struktur sosial, seperti rasuah, rasuah, atau pengayaan yang tidak adil, kerana ia adalah tidak boleh diterima.

 

Islam menggalakkan kerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan dan tidak menggalakkan kerjasama dalam dosa dan pelanggaran. Keadilan sosial dan kebajikan masyarakat diutamakan.

 

 

iktisad

 

 

Akhir sekali Syariah mempromosi tingkah laku beretika dalam urusan perniagaan. Tingkah laku beretika dalam perniagaan adalah penting untuk memastikan manfaat dan kepercayaan bersama antara pihak.

 

Amalan seperti komplot sorok, penetapan harga yang tidak adil, dan eksploitasi adalah dilarang. Prinsip keadilan, ketelusan, dan persetujuan bersama dalam perdagangan ditekankan dalam ajaran Islam. Amalan perniagaan yang beretika adalah penting untuk ekonomi yang adil dan makmur.

 

Secara ringkasnya, perkara yang diharamkan Islam, aktiviti tidak bermoral dan tidak beretika tidak boleh diterima kerana ia melanggar prinsip teras keadilan, pencegahan kemudaratan, kejujuran, maruah manusia, tanggungjawab sosial dan kelakuan beretika. - DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli adalah Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) UTM dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di UIAM


utm

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags