Puasa ada rukun dan syarat sah, perkara jual beli pun sama | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 4 April 2023

PUASA ADA RUKUN DAN SYARAT SAH, PERKARA JUAL BELI PUN SAMA

 

 

 

DALAM melaksanakan kontrak yang sah mesti ada rukun-rukun yang tersendiri dan setiap rukun pula mesti memenuhi syarat-syarat sah yang diperlukan.

 

Sehubungan itu, terdapat 5 rukun penting kontrak jual beli (sale) dan 6 rukun penting pajakan (lease).

 

Lima rukun penting kontrak jual akad beli dalam setiap perjanjian adalah penjual, pembeli, barang yang dijual, penetapan harga dan akad (offer and acceptance).

 

Untuk pajakan pula terdapat 6 rukun penting iaitu pemberi pajak, pemajak, barangan yang dipajak, faedah penggunaan barang pajakan, sewaan dan akad.

 

Dalam kontrak jual beli, terdapat pembeli dan penjual dan terdapat 3 syarat sah yang perlu bagi penjual dan pembeli. Kedua-dua pihak mesti mampu memikul tanggungjawab.

 

Mereka mestilah berakal, (aqil) contohnya, tidak gila, tidak terencat akal dan bukan kanak-kanak. Mereka juga mestilah telah mencapai umur baligh (baligh) dan telah mencapai umur dewasa (18 tahun) dan mesti boleh menguruskan hal mereka sendiri. Kedua, mereka tidak dilarang daripada berurusan dengan harta mereka seperti mereka tidak diisytiharkan muflis.

 

parafrasa

 

Ketiga, tidak ada paksaan yang dikenakan ke atas mereka untuk masuk ke dalam kontrak. Pembeli dan penjual mestilah reda dengan terma dan syarat dalam perjanjian yang mereka tandatangani.

 

Sekiranya ada pihak tidak bersetuju, mana-mana pihak ada hak untuk tidak meneruskan kontrak jual beli ini.

 

Tambahan lagi, terdapat 6 syarat berkaitan rukun barang yang dijual. Barang berkenaan mestilah wujud, ia mestilah suci dan bersih dari pandangan syariah (halal), ia tidak boleh berkait dengan binatang terlarang seperti khinzir atau anjing (termasuk 'produk atau hasil sampingannya), bukan bangkai, minuman yang memabukkan, darah, muntah atau najis seperti dalam najis atau air kencing.

 

Selain itu, barangan yang hendak dijual mestilah dapat mendatangkan kegunaan kepada pembeli. Contohnya, kita tidak boleh menjual sebutir beras sahaja sebab sebutir beras tidak mendatangkan kegunaan yang boleh dimanfaat oleh manusia. 

 

Barangan juga tidak boleh mengganggu manusia daripada mengingati Allah seperti alat muzik tertentu yang lara dan tidak selari dengan budaya syariah.

 

Barangan yang dijual beli tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dilarang atau ‘haram’ seperti beribadat selain daripada Allah, memudahkan aktiviti riba atau berjudi.

 

Barangan itu juga mesti mampu dihantar kepada pembeli dan mestilah bebas daripada sekatan-sekatan yang tidak membolehkan barangan itu dipindah milik kepada pembeli.

 

parafrasa

 

Akhir sekali, barangan mesti diketahui dan khusus mengikut alamat, perihal atau spesifikasi oleh pembeli.

 

Bagi penetapan harga, terdapat 2 syarat yang perlu dari segi penetapan harga iaitu ia mestilah dalam mata wang yang diketahui dan juga dalam jumlah mutlak. Tidak boleh dijual dengan dua harga dalam satu perjanjian.

 

Untuk akad jual dan beli pula terdapat 3 syarat yang perlu dipatuhi. Salah satunya adalah tawaran dan penerimaan mestilah mutlak dan dalam bahasa yang pasti dan tegas, yakni, tidak boleh main-main (bersahaja ketika bersetuju harga barangan yang hendak dijual).

 

Penjualan barangan mestilah tidak bersyarat dan ia tidak boleh ditetapkan pada masa tertentu seperti hari atau tarikh tertentu atau terhad kepada tempoh masa tertentu seperti satu tahun atau sepuluh tahun dan akad perlu ketika sekarang.

 

Ia tidak boleh dalam bentuk masa hadapan, imperatif atau hanya dengan perkataan "setuju". Seterusnya, penerimaan mesti bersetuju dengan tawaran dan ketiga, tawaran dan penerimaan mesti dibuat pada mesyuarat yang sama, iaitu, penjual dan pembeli ada dalam akad jual beli sama ada secara fizikal atau maya.

 

Dalam kontrak pemajakan pula, yang dikenali sebagai Ijarah, rukun pertama ialah terdapat pemberi pajak dan penyewa. Ada 3 syarat yang diperlukan bagi pemberi pajak dan pemajak. Kedua-dua pihak mesti mampu memikul tanggungjawab.

 

Sekali lagi, mereka mestilah berakal, (aqil) seperti tidak gila, tidak terencat akal dan bukan kanak-kanak. Mereka juga mestilah telah mencapai umur baligh (baligh), mencapai umur dewasa (Rasheed / 18 tahun) serta mampu menguruskan hal ehwal sendiri.

 

parafrasa

 

Kedua, mereka tidak dilarang berurusan dengan harta mereka yang bermaksud mereka tidak diisytiharkan muflis. Ketiga, tiada paksaan yang dikenakan ke atas salah seorang daripada mereka.

 

Berkenaan dengan rukun kedua, harta yang dipajak, terdapat empat (4) syarat yang perlu dicari. Harta tersebut mestilah dimiliki oleh pemajak, ia mestilah sedia untuk digunakan, ia mestilah boleh dihantar kepada pemajak dan ia mestilah khusus mengikut alamat, perihalan atau spesifikasi.

 

Terdapat 5 syarat yang diperlukan untuk rukun ketiga, faedah (penggunaan atau penggunaan). Ia mesti dibenarkan dan ia boleh ditetapkan nilainya.

 

Pemberi pajak mesti mempunyai kuasa dan keupayaan untuk memberikan manfaat dan membenarkan pemajak menggunakan harta tersebut.

 

Selain itu, faedah (manfaat atas barangan yang dipajak) mestilah khusus iaitu bagi harta guna tunggal, tempoh pajakan hendaklah dimaklumkan manakala bagi harta pelbagai guna, jenis penggunaannya juga perlu dinyatakan dengan jelas.

 

Akhir sekali, manfaat itu tidak boleh menjadi sebahagian daripada harta itu.

 

Iktisad

 

Bagi penyewaan pula, termanya adalah sama seperti dalam kontrak jual beli. Dua syarat yang perlu ialah ia mestilah dalam mata wang yang diketahui dan juga dalam jumlah mutlak.

 

Dalam pemajakan, manfaat atau faedah barangan yang dipajak oleh pemajak adalah barang yang dijual kepada pembeli. – DagangNews.com

 

 

Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

Portfolio Tags