Pemilikan fizikal dan konstruktif dalam Muamalat | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 26 September 2023

 

PEMILIKAN FIZIKAL & KONSTRUKTIF DALAM MUAMALAT

 

 

Dalam undang-undang Islam, pemilikan adalah konsep yang berkaitan dengan pemilikan dan kawalan harta atau aset.

 

Undang-undang Islam, juga dikenali sebagai Syariah atau perundangan Islam, menyediakan garis panduan dan prinsip untuk pelbagai aspek kehidupan, termasuk pemilikan harta dan transaksi. Secara am, pemilikan boleh dibahagi dua jenis: Pemilikan fizikal dan pemilikan konstruktif.

 

Pemilikan fizikal, dikenali sebagai "al-Tamlik" dalam undang-undang Islam, merujuk kepada pemilikan atau kawalan yang nyata dan sebenar sesuatu harta atau aset oleh individu atau entiti. Konsep ini penting dalam pelbagai aspek perundangan Islam khususnya dalam konteks hak dan tanggungjawab harta.

 

Pemilikan konstruktif pula adalah konsep undang-undang yang merujuk kepada situasi di mana seseorang mempunyai kawalan dan akses kepada sesuatu barang atau harta, walaupun mereka tidak memilikinya secara fizikal.

 

Undang-undang Islam membezakan antara pemilikan konstruktif dan pemilikan fizikal. Pemilikan konstruktif membayangkan hak yang diiktiraf untuk memiliki, menggunakan, dan melupuskan harta mengikut prinsip Islam, yang boleh ditubuhkan melalui pembelian, pewarisan, hadiah, atau cara lain yang sah. Pemilikan fizikal, sebaliknya, merujuk kepada pemilikan atau jagaan sebenar harta tersebut.

 

Pemilikan konstruktif berkait rapat dengan pemilikan sah (al-milk). Pemilikan konstruktif merujuk kepada hak individu atau entiti untuk memiliki, menggunakan, dan melupuskan harta atau aset mengikut prinsip Islam.

 

Pemilikan yang sah diwujudkan melalui pelbagai cara, termasuk pembelian, pewarisan, hadiah atau transaksi sah yang lain. Melepaskan (takhliyah) hak milik dari penjual bermaksud membenarkan pembeli melupuskan barang yang dijual oleh penjual, secara bebas tanpa sebarang halangan, yang membolehkan pembeli melaksanakan haknya yang sah ke atas barangan yang dibeli.


 

irsyad

 


Piawaian Syariah (18) bagi Organisasi Perakaunan dan Pengauditan bagi Institusi kewangan (AAOIFI) mentakrifkan pemilikan sebagai pengumpulan sesuatu atau apa yang mengambil peraturannya mengikut kehendak amalan adat. Asas kerana menentukan cara pemilikan dalam sesuatu adalah adat.

 

Pemilikan fizikal direalisasikan dalam harta tidak alih melalui pelepasan hak dari penjual dan diterima dalam urus niaga di pasaran. Untuk barang alih, pemilikan fizikal berlaku melalui hantaran secara fizikal.

 

Pemilikan konstruktif pula berlaku dengan melepaskan harta oleh orang yang berhak kepadanya, membolehkan dia menyerahkan barangan tersebut tanpa sebarang halangan walaupun ketika itu harta tersebut tidak dihantar kepada pembeli.

 

Dalam perbankan Islam terdapat beberapa aplikasi penting pemilikan dalam produk yang ditawarkan seperti berikut:

 

 1. Menerima draf bank atau cek akan dianggap memiliki apa yang terkandung di dalamnya kerana ia mencerminkan rasa cukup untuk dimiliki kecuali dalam kontrak pertukaran wang (Bay Al-Sarf).

  Walau bagaimanapun, beberapa syarat ditetapkan kepada cek untuk dipertimbangkan sebagai pemilikan apa yang terkandung di dalamnya, seperti ia harus bertarikh sebelum ianya ditunaikan, jumlahnya hendaklah dinyatakan, akaun hendaklah mempunyai baki.

 2. Jika wang didepositkan atau pemindahan perbankan dibuat, pendaftaran perbankan untuk jumlah wang dalam akaun pelanggan ini akan dianggap sebagai pemilikan konstruktif pada sebahagian daripada pemegang akaun. Akibatnya, jika individu, yang memindahkan jumlah itu, terhutang kepada pemegang akaun ini, liabilitinya akan dilepaskan.

 3. Jika pelanggan yang mempunyai akaun di bank, meminta bank untuk membeli mata wang asing dengan wang yang dia ada dalam akaun, berdasarkan kontrak pertukaran mata wang, kontrak tersebut akan dimuktamadkan serta-merta (on spot) antara bank dan pelanggan. Pendaftaran segera mata wang yang dibeli akan dianggap pemilikan bagi pihak pelanggan.

  Juga, jumlah yang ditolak oleh bank daripada akaun pelanggan untuk membeli mata wang asing akan dianggap pemilikan oleh bank. Keseluruhan proses transaksi ini dianggap sama dengan penghantaran serta-merta.

 4. Menerima saham syarikat akan dianggap sebagai pemilikan bahagian modal syarikat yang diwakili dalam saham, tertakluk kepada adat dan teks peraturan asas bagi penubuhan syarikat.

 5. Pemilikan (Qabd) juga sensitif terhadap transaksi Tawarruq. Pembeli hendaklah mengambil hakmilik aset sebelum aset itu boleh dijual kepada pihak ketiga.

  Namun begitu, pemilikan aset hendaklah sama ada dalam bentuk (pemilikan fizikal) qabd haqiqi atau (pemilikan konstruktive) qabd hukmi (Bank Negara Malaysia, 2015).

  Dalam perbankan Islam, transaksi Tawarruq digunakan sebagai instrumen yang berkesan untuk pengurusan kecairan dalam kedua-dua bahagian penyata aset dan liabiliti. Tawarruq juga digunakan sebagai kontrak asas untuk Komoditi Murabahah.

  Pada tahun 2008, pasaran modal Malaysia menubuhkan platform iaitu Bursa Suq al-Sila (BSAS) untuk memudahkan Amalan Komoditi Murabahah. BSAS diperkenalkan untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit berkaitan dengan pemilikan aset, pemilikan, penghantaran, masalah agensi dan sebagainya.

 

Dalam undang-undang Islam, pemilikan datang dengan hak dan tanggungjawab tertentu.

 

Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan, mendapat manfaat daripada, dan memperoleh pendapatan daripada harta itu, tetapi mereka juga bertanggungjawab untuk mengekalkan dan memeliharanya.


 

irsyad

 


Jika harta itu menjana pendapatan (seperti pendapatan sewa daripada hartanah), pemilik berkewajipan mengurusnya secara adil dan mengagihkan hasil dengan sewajarnya.

 

Undang-undang Islam mengiktiraf pelbagai bentuk pemilikan kontrak, seperti perjanjian pajakan (ijarah).

 

Dalam kontrak ijarah, satu pihak (pemberi pajak) membenarkan pihak lain (pemajak) untuk memiliki dan menggunakan harta atau aset untuk tempoh tertentu sebagai pertukaran dengan bayaran sewa. Pemberi pajak mengekalkan pemilikan sah sambil memberikan hak kepada pemajak untuk memiliki dan menggunakan harta tersebut.

 

Undang-undang Islam juga menangani tanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan harta yang dimiliki. Pemilik secara amnya bertanggungjawab ke atas sebarang kemudaratan atau kerosakan yang berlaku pada harta tersebut semasa pemilikan mereka, melainkan kerosakan itu disebabkan oleh keadaan di luar kawalan mereka.

 

Hakikatnya penulis meringkaskan bahawa dalam urus niaga kontemporari perbankan Islam pemilikan konstruktif acapkali digunakan. - DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags