Menganalisis budaya kepatuhan Syariah antara pengendali takaful secara Triangulasi | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 19 March 2024

Menganalisis budaya kepatuhan Syariah antara pengendali takaful secara Triangulasi

 

 

 

PENULIS adalah seorang penyelidik. Memegang ijazah kedoktoran sebenarnya melonjakkan status penulis sebagai qualified researcher. Tidak lebih dari itu.

 

Kali ini penulis ingin berkongsi satu penyelidikan yang akan selesai dalam sebulan dua lagi.

 

Dalam penyelidikan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

 

 

iktisad
Penulis bersama Dato' Syed Moheeb Syed Kamarulzaman dan Prof. Dr. Ram Al Jaffri Saad

 

 

Mengukur aspek kualitatif budaya patuh Syariah dalam kalangan pengendali takaful di Malaysia memerlukan pendekatan pelbagai aspek.

 

Semakan literatur yang sedia ada mengenai amalan patuh Syariah dalam industri takaful adalah satu daripadanya.

 

Ia bermula dengan mengenalpasti komponen utama pematuhan Syariah terutamanya aspek budaya yang berkaitan dengan operasi takaful di mana petunjuk kualitatif yang mencerminkan budaya patuh Syariah.

 

Ini termasuk pematuhan kepada prinsip etika Islam, komitmen terhadap ketelusan, struktur tadbir urus Syariah, sikap pekerja terhadap pematuhan Syariah, dan sebagainya

 

Seterusnya penulis membangunkan rangka kerja konsep yang mengintegrasikan penunjuk yang dikenal pasti.

 

Rangka kerja ini harus membimbing pengumpulan dan analisis data termasuk mempertimbangkan rangka kerja seperti "Maqasid al-Shariah" (Objektif Syariah) sebagai asas untuk menstruktur penilaian kajian ini.

 

 

iktisad
Seorang daripada pakar (akauntan) Takaful negara – Abdul Kudus Mohd Naaim

 

 

Menjalankan temu bual, kumpulan fokus dan tinjauan dengan pengendali takaful, penasihat Syariah, badan kawal selia dan pihak berkepentingan lain adalah perlu.

 

Penggunaan soalan terbuka untuk mengumpul pandangan tentang budaya organisasi, pematuhan kepada prinsip Syariah dan cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan pematuhan Syariah telah dikumpul dan disaring sebelum dianalisis.

 

Menganalisis data kualitatif memerlukan menggunakan analisis tematik atau teknik analisis kandungan. Penulis mencari corak, tema dan percanggahan yang berkaitan dengan pematuhan Syariah dan aspek budaya termasuk memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa dan tingkah laku yang mencerminkan budaya organisasi.

 

Pengesahan data dan penemuan ini perlu di mana data dan penemuan ini dibanding dengan data daripada sumber dan kaedah yang berbeza seperti temu bual, tinjauan dan pemerhatian.

 

Triangulasi membantu memastikan kebolehpercayaan dan kesahihan penemuan penulis. Triangulasi merujuk kepada penggunaan pelbagai kaedah atau sumber data dalam penulisan kualitatif untuk membangunkan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena (Patton, 1999).

 

Triangulasi juga telah dilihat sebagai strategi penulisan kualitatif untuk menguji kesahihan melalui penumpuan maklumat daripada sumber yang berbeza.

 

 

iktisad
Tokoh takaful negara Dr. Wan Zamri Wan Ismail

 

 

Selain dari itu penulis akan memastikan kerahsiaan dan kerahsiaan responden dengan menghormati sensitiviti budaya dan kepercayaan agama sepanjang proses penulisan.

 

Akhirnya penemuan dibentangkan dalam laporan komprehensif, termasuk penerangan tentang metodologi penulisan, penemuan utama dan cadangan untuk meningkatkan budaya patuh Syariah dalam kalangan pengendali takaful.

 

Penulis juga mengambil maklum bahawa mengukur aspek kualitatif budaya patuh Syariah sememangnya kompleks dan mungkin memerlukan penghalusan berulang pendekatan penulisan yang dilaksana.

 

Kerjasama dengan pakar dalam kewangan Islam dan metodologi penulisan kualitatif boleh meningkatkan kedalaman dan kredibiliti kajian penulis.

 

Satu daripada item yang diteroka oleh penulis adalah melihat penyata kewangan dalam kalangan 15 pengendali takaful di Malaysia iaitu 11 adalah pengendali takaful keluarga dan 4 pengendali takaful am.

 

Oleh itu, mengukur budaya patuh Syariah daripada penyata kewangan dalam kalangan pengendali takaful melibatkan menganalisis pelbagai petunjuk kewangan dan struktur tadbir urus yang mencerminkan pematuhan kepada prinsip Islam.

 

 

iktisad

 

 

Menyemak laporan audit pematuhan Syariah yang dijalankan oleh juruaudit Syariah bebas adalah satu daripada pengukuran budaya patuh Syariah.

 

Laporan ini menilai sama ada operasi dan transaksi kewangan pengendali takaful mematuhi prinsip Syariah.

 

Di samping itu penulis juga menganalisis bahagian urus niaga perkongsian untung rugi (PLS) berbanding urus niaga konvensional. Nisbah PLS yang lebih tinggi menunjukkan komitmen yang lebih kukuh terhadap prinsip kewangan Islam.

 

iktisad
Tokoh muda takaful Malaysia, Wan Jemizan Wan Deraman

 

 

Tidak ketinggalan, pemeriksaan komposisi portfolio pelaburan pengendali takaful juga dikaji penulis dengan memastikan pelaburan mematuhi prinsip Syariah, mengelakkan sektor seperti alkohol, perjudian dan kewangan konvensional.

 

Nilai sumbangan pengendali takaful kepada zakat (sedekah Islam) melambangkan budaya kepatuhan Syariah.

 

Organisasi patuh syariah diharapkan dapat menunaikan kewajipan zakat mereka dengan sewajarnya.

 

Penulis juga menilai keberkesanan rangka kerja tadbir urus Syariah pengendali takaful dalam pengoperasian mereka. Ini termasuk struktur lembaga penyeliaan Syariah, kebebasan mereka, kelayakan, dan kekerapan mesyuarat mereka.

 

Menilai ketelusan dan amalan pendedahan pengendali takaful berkenaan pematuhan Syariahnya akan membezakan satu pengendali takaful dengan yang lain.

 

Pendedahan yang jelas dan mudah difahami dalam penyata kewangan dan laporan tahunan mengenai proses dan hasil pematuhan Syariah amat dipentingkan dalam budaya ketelusan.

 

Pematuhan kepada piawaian perakaunan yang berkaitan semasa membentangkan penyata kewangan oleh pengendali takaful juga penting.

 

Piawaian pelaporan kewangan patuh Syariah, seperti piawaian AAOIFI, harus dipatuhi jika berkenaan. Ia juga termasuk menganalisis pengurusan dana takaful untuk memastikan ia diuruskan mengikut prinsip Syariah seperti bukti pengasingan dana, mengelakkan urus niaga berasaskan faedah dan pematuhan dengan aturan perkongsian keuntungan.

 

Dalam kaedah kuatitatif penulis akan menyemak rekod aduan pelanggan yang berkaitan dengan pematuhan Syariah dan cara ia ditangani.

 

Mekanisme penyelesaian yang berkesan menunjukkan komitmen untuk mengekalkan pematuhan Syariah dalam urusan pelanggan.

 

Melalui temu bual, penulis juga menilai program latihan dan pembangunan yang diberikan kepada wargakerja serta ejen-ejen pengendali takaful mengenai pematuhan Syariah. Tenaga kerja yang terlatih adalah penting untuk menegakkan prinsip Syariah dalam operasi harian.

 

 

iktisad

 

 

Dengan menggunakan instrumen dan metrik ini, penulis berjaya mendapatkan pandangan tentang tahap budaya patuh Syariah dalam pengendali takaful berdasarkan penyata kewangan dan amalan tadbir urus mereka.

 

Keputusan akhir akan penulis kongsi apabila penyelidikan dinoktahkan nanti. - DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli adalah Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) UTM dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di UIAM

utm

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags