Kepentingan penyeragaman dan kepelbagaian dalam kewangan Islam | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 27 December 2022

KEPENTINGAN PENYERAGAMAN DAN KEPELBAGAIAN DALAM KEWANGAN ISLAM

 

 


AMALAN yang berbeza dalam kewangan Islam meliputi bidang kuasa yang berbeza telah mewujudkan perbahasan tentang definisi kepelbagaian dan penyeragaman. 

 

Penyeragaman atau 'standardization' adalah untuk memastikan keseragaman dalam amalan, di mana tidak ada pertindihan piawaian dan menyebabkan tafsiran yang tidak sama berdasarkan justifikasi berbeza. 

 

Sebaliknya, penyeragaman kadang-kadang dianggap sebagai proses tegar yang mengetatkan industri dan membawa kepada sekatan yang mengehadkan skop inovasi kerana ia meletakkan industri di bawah kawalan dan penyeliaan yang ketat. 

 

Kepelbagaian pula dianggap di satu pihak, proses mengelirukan yang boleh melonggarkan sistem dan meletakkan proses penyeliaan dan kawalan dalam situasi bahaya walaupun bagi penulis ia boleh mewujudkan fleksibiliti dan membuka ruang untuk inovasi.

 

 

Konteks lebih luas

 

Dalam konteks globalisasi, penyeragaman menjadi lebih mencabar kerana adat resam, bidang kuasa dan persekitaran yang berbeza di setiap negara. 

 

Kepelbagaian mungkin sesuai dengan struktur globalisasi di mana piawaian dan parameter yang berbeza mungkin ditetapkan untuk menampung setiap bidang kuasa dan persekitaran. 

 

Isu penyeragaman dan kepelbagaian dalam undang-undang duniawi mungkin dianggap sebagai proses yang mudah kerana sifat undang-undang buatan manusia. 

 

Bagaimanapun, isu penyeragaman dan kepelbagaian dalam syariah (perundangan Islam) lebih mencabar dalam konteks ilmu di mana syariah mempunyai peraturan dan prinsipnya terutamanya dalam hal ijtihad, di mana isu kepelbagaian pendapat syariah muncul.

 

Perlu diingat bahawa isu penyeragaman dalam kewangan Islam juga harus difahami dalam skop perundangan Islam, dan ia tidak boleh diambil daripadanya, jika tidak, kita akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat diselesaikan.

 

Penyeragaman ialah satu proses membangunkan parameter untuk dilaksanakan dalam sektor tertentu. Ia boleh menjadi piawaian teknikal, piawaian syariah dan kod etika. 

 

Malah, ia diperlukan apabila terdapat pemain pasaran berbeza yang terlibat dalam sektor perniagaan yang sama. 

 

Oleh itu, objektif penyeragaman adalah untuk mengawal selia, mentadbir dan menyelaras bagi memastikan semua orang berurusan mengikut peraturan yang sama.

 

 

gambar hiasan

 

 

Konteks kewangan Islam

 

Selain itu, penyeragaman juga ditakrifkan sebagai aplikasi teknikal tentang proses untuk pemilihan sesuai dengan keputusan yang konsisten untuk mengekalkan piawaian yang diperoleh. 

 

Bagi penulis, ia adalah proses mewujudkan standard teknikal, yang boleh menjadi spesifikasi standard, kaedah ujian standard, definisi standard atau prosedur standard. 

 

Penyeragaman mempunyai spesifikasi standard, unit, arahan atau sesuatu yang difahami secara global untuk memudahkan komunikasi melalui garis panduan yang ditetapkan, untuk terus fokus mencapai objektif. 

 

Dalam konteks kewangan Islam, penyeragaman ini dibangunkan oleh institusi seperti Organisasi Perakaunan dan Pengauditan untuk Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) dan Lembaga Piawaian Kewangan Islam (IFSB).

 

Syariah sebagai undang-undang ketuhanan berbeza dengan undang-undang buatan manusia, justeru, layanannya juga berbeza.

 

 

Ketetapan dalam syariah

 


Dalam syariah, terdapat dua jenis ketetapan - syariah yang tertakluk kepada satu tafsiran bidang kuasa ijma’ (konsensus) dan syariah yang tertakluk kepada tafsiran yang berbeza di bawah bidang kepelbagaian.

 

Carta di bawah memberikan petunjuk tentang sifat penyeragaman dan kepelbagaian dalam Syariah. Dalam bahagian konsensus, hanya terdapat satu pendapat yang diperoleh daripada sumbernya. 

 

Oleh itu, proses penyeragaman adalah mungkin dan agak mudah kerana ia membabitkan konsisten antara konsensus dan penyeragaman. 

 

Sebaliknya, bahagian kepelbagaian dalam syariah membawa lebih daripada satu pendapat. Ini membuka ruang untuk dialog dan perdebatan, proses penyeragaman di sini mungkin menghadapi beberapa cabaran, kerana ia bukan sekadar pertukaran antara dua pendapat. 

 

Disebabkan perbezaan dalam perundangan Islam setiap pendapat syariah, kini pendapat syariah mempunyai empat pendapat mengikut empat mazhab. 

 

 

iktiSAD
SUMBER : Buku diterbitkan IBFIM

 

 


Bagi penulis, kita boleh simpulkan bahawa penyeragaman boleh dianggap sebagai parameter, peraturan atau prinsip yang ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk mentadbir sektor tertentu bagi memastikan keseragaman dalam aspek proses, pematuhan dan pemantauan.

 

Kebiasaannya, piawaian mempunyai satu ketetapan dan membawa kepada satu arah tertentu yang ditetapkan oleh pengawal selia. 

 

Perlu diingatkan bahawa penyeragaman dalam penulisan ini ini adalah berkaitan dengan piawaian syariah dalam kewangan Islam dan bukan kepada bidang-bidang lain. - DagangNews.com

 

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS)
Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

utm

Portfolio Tags