Kecekapan ilmu asas Kewangan Islam | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 17 October 2023

KECEKAPAN ILMU ASAS KEWANGAN ISLAM

 

 

PENULIS menerima kunjungan para pelajar sebuah institut pengurusan dari India dan mereka ingin tahu tentang ilmu asas kewangan Islam.

 

Sambil memberikan penerangan selama hampir 2 jam berkenaan dengan evolusi pembangunan perbankan Islam di Malaysia, penulis menyelikan sedikit kecekapan yang perlu mereka semat di hati sekiranya ingin lebih faham tentang ilmu kewangan Islam.

 

iktisad

 

 

Antara beberapa kecekapan utama dalam ilmu pengetahuan asas perbankan Islam:

 

  1. Pemahaman Prinsip Syariah

  2. Produk Perbankan Islam

  3. Pematuhan dan Pengauditan

  4. Etika dan Sosial

  5. Sistem Kewangan Negara

  6. Pemahaman Terminologi Kewangan

 

Pengetahuan tentang prinsip teras kewangan Islam, termasuk larangan riba (faedah) dan pematuhan kepada perkongsian risiko dan pembiayaan bersandarkan aset.

 

Kebiasaan dengan kontrak utama yang digunakan dalam perbankan Islam, seperti Mudarabah (perkongsian untung), Musharakah (perkongsian), Ijarah (pajakan), Murabah (pembiayaan tambah kos), dan Wakalah (agensi).

 

Pengetahuan tentang pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan Islam, termasuk akaun simpanan dan pelaburan Islam, pembiayaan Islam, Takaful (insurans Islam), dan Sukuk (bon Islam) juga perlu dipelajari. Memahami konsep pembiayaan bersandarkan aset, di mana semua urus niaga mesti dikaitkan dengan aset.

 

 

iktisad

 

 

Di samping itu memahami konsep perkongsian risiko dan perkongsian keuntungan, di mana keuntungan dan kerugian dikongsi antara bank dan pelanggan mengikut terma kontrak perlu juga diketahui. Tidak ketinggalan, kesedaran tentang transaksi yang dianggap tidak mematuhi prinsip Syariah, seperti pinjaman berasaskan faedah, perjudian dan pelaburan dalam perniagaan yang melibatkan aktiviti yang dilarang seperti alkohol, perjudian dan rokok.

 

Pengetahuan tentang akta-akta yang berkaitan dengan kewangan Islam termasuk rangka kerja kawal selia untuk perbankan Islam dalam bidang kuasa yang berkaitan dan termasuk peranan bank pusat dan lembaga penyeliaan Syariah harus difahami dengan mendalam.

 

Pematuhan piawaian Syariah dan keperluan pengauditan yang kerap bagi memastikan operasi bank adalah patuh Syariah adalah keutamaan dalam tadbir urus Syariah yang diwartakan oleh Bank Negara Malaysia.

 

Malah memahami prinsip insurans Islam (takaful) dan bagaimana ia berbeza daripada insurans konvensional, menekankan kerjasama bersama dan perkongsian risiko perlu di dalami sambil menghayati peranan para Penasihat Syariah dalam memberikan bimbingan dan memastikan pematuhan Syariah terhadap produk dan transaksi kewangan.

 

Tanggungjawab etika dan sosial juga memainkan peranan penting. Kesedaran tentang aspek etika dan tanggungjawab sosial perbankan Islam, termasuk tumpuan kepada pelaburan beretika dan sokongan untuk pembangunan komuniti.

 

Pengetahuan tentang usaha yang dilakukan dalam perbankan Islam untuk menggalakkan rangkuman kewangan, terutamanya melalui pembiayaan mikro dan amalan perbankan yang bertanggungjawab secara social kini menjadi keutamaan dunia yang selari dengan Maqasid syariah.

 

Kesediaan untuk mengemas kini perkembangan terkini pertumbuhan dan kepentingan industri kewangan Islam global, termasuk kesannya ke atas pasaran kewangan antarabangsa perlu ditekankan. Ia bakal menyediakan asas yang kukuh untuk memahami prinsip dan amalan perbankan Islam.

 

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perbankan Islam boleh berbeza-beza mengikut wilayah dan institusi, jadi sentiasa mengemas kini perkembangan dan peraturan tempatan juga penting.

 

Memahami terminologi yang digunakan dalam perbankan Islam adalah penting untuk pelbagai sebab. Untuk memastikan pematuhan dengan prinsip ini, adalah penting untuk membiasakan diri dengan istilah khusus yang berkaitan dengan kewangan Islam. Pengetahuan ini membantu pengamal dan pelanggan membuat keputusan termaklum selaras dengan etika dan nilai Islam.

 

 

iktisad

 

 

Tanpa pemahaman yang jelas tentang istilah perbankan Islam, terdapat risiko ketidakpatuhan yang tidak disengajakan terhadap prinsip Syariah. Ini boleh membawa kepada urus niaga yang melibatkan unsur terlarang atau melanggar garis panduan etika, yang berpotensi membawa kepada kerugian kewangan dan kebimbangan agama.

 

Untuk bekerja atau terlibat dengan industri perbankan Islam, komunikasi yang berkesan adalah penting. Memahami terminologi membolehkan komunikasi yang jelas dalam kalangan pihak berkepentingan, termasuk pelanggan, jurubank, dan penasihat Syariah, mengurangkan potensi salah faham dan pertikaian.

 

Pengetahuan tentang terminologi perbankan Islam juga penting untuk menilai ketulenan dan pematuhan produk kewangan Islam. Ini memastikan bahawa produk yang mendakwa patuh Syariah sememangnya mematuhi prinsip kewangan Islam.

 

Penulis menyarankan para profesional yang bekerja dalam perbankan Islam perlu mendidik dan menasihati pelanggan dan orang ramai tentang produk dan perkhidmatan kewangan yang ada. Untuk melakukannya dengan berkesan, mereka mesti mahir dalam istilah untuk menerangkan ciri produk, risiko dan faedah dengan tepat.

 

Selain itu, pemahaman terminologi yang betul diperlukan untuk menyemak dan menilai kontrak kewangan untuk menentukan pematuhannya terhadap prinsip Syariah. Ini adalah aspek kritikal kerja lembaga penyeliaan dan juruaudit Syariah di bank Islam. Pihak bank mesti menguruskan risiko secara berkesan sambil mematuhi prinsip Syariah. Memahami terminologi perbankan Islam adalah penting untuk penilaian risiko dan strategi mitigasi dalam rangka kerja pematuhan Syariah.

 

Dalam pasaran kewangan yang semakin kompetitif, bank mesti kekal berdaya saing dengan menawarkan produk inovatif. Memahami terminologi membolehkan pembangunan dan pemasaran penyelesaian kewangan yang mematuhi peraturan baharu. Tambahan, apabila industri perbankan Islam berkembang secara global, istilah piawai menjadi semakin penting untuk memastikan konsistensi dan memudahkan transaksi rentas sempadan.

 

Apabila pelanggan memahami istilah yang digunakan dalam perbankan Islam, mereka lebih cenderung untuk mempercayai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank Islam. Kepercayaan ini penting untuk menarik dan mengekalkan pelanggan. Tambahan, untuk memastikan bank Islam mematuhi peraturan tempatan dan antarabangsa, memahami istilah yang digunakan dalam perbankan Islam adalah penting untuk pematuhan undang-undang dan peraturan.

 

Ringkasnya, memahami terminologi yang digunakan dalam perbankan Islam adalah penting untuk pengamal, pelanggan dan pengawal selia untuk memastikan industri beroperasi mematuhi prinsip Syariah, mengekalkan ketelusan dan memupuk kepercayaan dan keyakinan dalam pasaran.

 

Penulis percaya ia juga memainkan peranan penting dalam komunikasi yang berkesan dan pembangunan penyelesaian kewangan yang inovatif dalam rangka kerja kewangan Islam.  - DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

 

Portfolio Tags