Tadbir urus korporat baik, operasi pasti cekap | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 23 May 2023

TADBIR URUS KORPORAT BAIK, OPERASI PASTI CEKAP

 

 

SEBAGAI ahli Institut Pengarah Korporat Malaysia (ICDM), penulis merasakan keperluan untuk menyentuh sedikit tentang topik tadbir urus korporat.

 

Tadbir urus korporat boleh digambarkan sebagai pendekatan yang diambil oleh ahli profesional korporat dalam menjalankan aktiviti perniagaan mereka bertunjangkan kepada sifat integriti, tanggungjawab dan ketelusan.

 

Pematuhan kepada prinsip tadbir urus korporat dapat membantu pertumbuhan ekonomi termasuklah industri kewangan Islam.

icdm

Oleh yang demikian penulis merasakan terdapat keperluan untuk setiap syarikat korporat mempunyai kod tadbir urus korporat yang seragam yang akan menjadi panduan.

 

Sejarah menceritakan bahawa istilah tadbir urus korporat berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud mengemudi, membimbing atau mentadbir.

 

Sebenarnya tidak ada definisi am berkaitan dengan tadbir urus korporat kerana matlamat dan objektifnya berbeza dari satu bidang kuasa ke satu bidang kuasa yang lain.

 

Namun, adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab syarikat masing-masing untuk merumuskan definisi mereka sendiri untuk memenuhi kepentingan pengoperasian syarikat mereka.

 

Tadbir urus korporat sebenarnya mempunyai fungsi yang seragam dalam setiap syarikat iaitu, mempunyai kod yang mengawal atau mengawal syarikat dengan cara yang betul sepadan dengan etika dan moral.

 

Dalam konteks syarikat, maksud tadbir urus korporat boleh digambarkan sebagai satu set perhubungan antara pengurusan syarikat, lembaga pengarahnya, pemegang sahamnya dan pihak berkepentingan yang lain.

 

Ia mengambil kira prinsip semak dan imbang yang perlu diamalkan dan diterima pakai oleh mereka (yang diberi kuasa) dalam syarikat untuk mengurangkan penyalahgunaan kuasa dan menggalakkan layanan yang lebih adil, telus antara pihak berkepentingan.

 

parafrasa

 

Bagi tadbir urus korporat institusi kewangan, Bank Negara Malaysia telah menyediakan Garis Panduan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam Tadbir Urus Korporat bagi Institusi Berlesen (BNM CG Guidelines) untuk menggalakkan tadbir urus korporat yang mantap.

 

Ia mentakrifkan tadbir urus korporat sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengurus perniagaan dan hal ehwal institusi kewangan ke arah meningkatkan kemakmuran perniagaan dan akauntabiliti korporat dengan objektif utama untuk merealisasikan nilai pemegang saham jangka panjang, sambil mengambil kira kepentingan pihak berkepentingan lain.

 

Oleh itu, tadbir urus korporat adalah penting untuk memastikan syarikat termasuk institusi kewangan beroperasi mengikut kod dan peraturan yang telah disediakan oleh bidang kuasa tertentu.

 

Elemen utama tadbir urus korporat ialah tanggungjawab, keadilan, ketelusan, akauntabiliti serta kaedah untuk pendedahan maklumat yang mencukupi.

 

Faktor paling penting yang boleh mendapatkan amalan tadbir urus korporat yang baik ialah keberkesanan kod tadbir urus yang diterima pakai oleh syarikat yang membawa kepada pelaporan yang telus.

 

Di samping itu, penulis percaya bahawa tadbir urus korporat yang kukuh memerlukan fungsi lembaga pengarah yang berkesan kerana sebarang keputusan perniagaan yang dibuat dalam syarikat lazimnya berada di bawah kuasa Lembaga.

 

Adalah menjadi kewajipan ahli Lembaga Pengarah melaksanakan fungsi mereka dengan sewajarnya bagi meningkatkan operasi syarikat mereka serta melindungi reputasinya dalam industri.

 

irsyad

 

Satu lagi faktor penting yang akan membantu kepada tadbir urus korporat yang mantap ialah isu pengurusan risiko.

 

Risiko tidak dapat dielakkan bagi syarikat yang terlibat secara aktif dalam bidang perniagaan dan juga sektor kewangan.

 

Sehubungan itu, isu ini tidak boleh dipandang ringan dan satu mekanisme tertentu perlu diwujudkan untuk mengendalikan sebarang risiko yang mungkin berlaku pada masa hadapan.

 

Pemegang saham syarikat mempunyai kewajipan untuk memastikan objektif mereka dapat dicapai melalui tadbir urus korporat yang baik dan kukuh.

 

Ini boleh dilakukan dengan mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh syarikat masing-masing seperti mesyuarat yang diadakan secara bulanan atau tahunan, di mana pemegang saham boleh menggunakan hak mengundi mereka dan memberi sebarang cadangan atau cadangan yang akan memberi manfaat kepada syarikat.

 

Oleh itu, daripada penjelasan ini, penulis menyimpulkan bahawa fungsi yang dilaksanakan oleh pemegang saham akan mempengaruhi cara pengurusan syarikat.

 

Tadbir urus korporat juga adalah penting untuk memastikan operasi atau aktiviti sesebuah organisasi dikendalikan dengan penuh berhati-hati dan tanggungjawab.

 

parafrasa

 

Adalah dipercayai syarikat yang telah mengamalkan amalan tadbir urus korporat yang baik dan kukuh akan menunjukkan prestasi yang baik dalam aktiviti atau operasi mereka.

 

Oleh itu, mempunyai tadbir urus korporat yang baik adalah elemen penting bagi syarikat atau mana-mana organisasi.

 

Selain itu, tadbir urus korporat yang kukuh dalam syarikat atau institusi akan mengukuhkan keyakinan orang ramai terhadap operasi mereka serta melindungi reputasi syarikat.

 

Akibatnya, lebih ramai pelabur akan mempunyai kepentingan dalam syarikat atau syarikat tersebut yang seterusnya mengurangkan modal kos syarikat.

 

Satu lagi kepentingan untuk mempunyai tadbir urus korporat yang kukuh ialah ia memastikan transaksi atau aktiviti harian yang dikendalikan oleh syarikat tidak melanggar etika perniagaan dan mengikut peraturan yang dikenakan oleh pengawal selia.

 

Syarikat perlu mematuhi mana-mana undang-undang yang digubal oleh pihak berkuasa dalam negara atau bidang kuasa tertentu mereka untuk mencapai objektif yang dinyatakan.

 

parafrasa

 

Pada penulis, tadbir urus korporat yang baik dan cekap mampu menjamin kelangsungan prestasi baik sesebuah syarikat. – DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

Portfolio Tags